TSO020 Zentralafrika, Olympiade 1976, Gorshkov & Ludmilla Pakhomova, UdSSR, Eiskunstlauf

    1-2 Tagen
  • Beschreibung
420 **, Luxusblock!